Parafia E-A w Legnicy

Reformacja

  • Drukuj

31 października 1517 r. ks. dr Marcin Luter przybił do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Wyraził w nich swoją dezaprobatę dla ówczesnych działań Kościoła Rzymskiego. Luter przede wszystkim sprzeciwił się sprzedaży odpustów, które za pieniądze miały być gwarantem zbawienia wiecznego. W myśl słów apostoła Pawła człowiek dostępuje zbawienia jedynie z łaski przez wiarę: "Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was: Boży to dar" (Ef 2,8).

Wydarzenie to stało się początkiem gruntowej odnowy Kościoła. Reformacja jednak nie przyczyniła się tylko do powstania Kościoła Ewangelickiego. Miała też znaczący wpływ na rozwój nauki, literatury i sztuki. Doceniła też wartość języka narodowego poprzez wprowadzenie go do liturgii nabożeństw, dzięki czemu stały się one zrozumiałe dla prostych ludzi.

Nauka Kościoła Ewangelickiego opiera się na czterech podstawowych zasadach:

Sola scriptura  (Tylko Pismo) oznacza, że Biblia jest jedynym źródłem doktryny chrześcijańskiej, dostępnym dla wszystkich. Biblia jest bezpośrednim i jedynym przesłaniem Boga dla ludzi i nie wymaga żadnych dodatkowych interpretacji i dodatków. Wyznania przyjmujące tę zasadę, odrzucają, co do zasady, pozabiblijną tradycję jako źródło wiary.

 Sola fide (Tylko Wiara)jest podstawą teologii usprawiedliwienia przez wiarę i zasadą ustanowioną bezpośrednio przez Boga (Rz.3,28). Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem. Usprawiedliwienie jest rozumiane jako przekazanie zasług Chrystusa grzesznikom. Zasada "Sola fide" neguje dobrą naturę człowieka, któraa bez wiary w Chrystusa i bez udziału jego doskonałości jest bezskuteczna. Marcin Luter uznał tę zasadę za podstawę istnienia Kościoła.

 Sola gratia (Tylko Łaska) to zasada, że zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako niezasłużony dar, a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika. Bóg działa sam dla zbawienia człowieka.

 Solus Christus (Tylko Chrystus) oznacza, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Z tego powodu w protestantyzmie nie praktykuje się kultu świętych oraz kultu maryjnego. Doktryna solus Christus  odrzuca możliwość jakiegokolwiek wpływu na zbawienie człowieka przez innych ludzi, zarówno żyjących, jak i zmarłych. W protestantyzmie za jedyną głowę Kościoła chrześcijańskiego uznawany jest Jezus Chrystus, odrzuca się tym samym zwierzchnictwo papieża

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO

Z OKAZJI ŚWIĘTA REFORMACJI

31 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 17.00

EWANGELICKI KOŚCIÓŁ MARII PANNY W LEGNICY

© 2013 Parafia Ewangelicko Augsburska w Legnicy